Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSÓW

 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs na profilu Siedlisko Strachu na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej www.siedliskostrachu.pl zwane dalej “Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie trzech (3) zwycięzców – autorów najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook lub Instagram.
 3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Siedlisko Strachu.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą odpowiedź na pytanie konkursowe zawarte na stronie www.siedliskostrachu.pl.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1.  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.
 2.  Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych prac konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
 3. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie i miejscu określonym w opisie postu konkursowego.
 5. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej www.siedliskostrachu w osobnym poście na profilu marki przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 6. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.

NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście konkursowym.
 2. Nagrody do zwycięzców zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania listy laureatów.
 3. Nagrody wysłane zostaną przez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu Siedlisko Strachu na portalu społecznościowym Facebook pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
 6. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.siedliskostrachu.pl
 9. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
%d bloggers like this: